ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ]ರವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತಲ್ಲಿಬ್. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರವರ ವಂಶ ಕುರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು.