ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆ

ಪಟ್ಟಣದ ಅಥವಾ ನಗರದ ಕೌನ್ಸಿಲರನ್ನು ಚುನಾಯಿತಾ ಮಾಡುವ ಸ್ವಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೆಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.