ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೃಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.