ನಾನು ಅಶ್ವಥ್. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.

Namaskar.JPG