• ಈ ನಿಮ್ಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ (ತೆರೆದು) - ವಿವರ ಹಾಕಿ;
  • ನಿಮ್ಮಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ - ಆಧಾರ ಹಾಕಿ ; ವರ್ಗ ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿ; ನಿಮ್ಮಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳಿಂದ -ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲೇಖನದಿಂದ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಅನಾಥವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರದು -ರದ್ದಾಗಬಹುದು. (ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ)

Bschandrasgr ಅವರೆ ಸಲಹೆಗೆ ದನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬೆಳಗಲ್ (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೧, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೬ (UTC)