ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೪ರಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ