ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೪

ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩

ಜನನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಿಧನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ