ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಆವಿಶ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಮೂರ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕಾರ್ನಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೦೦ರ ಒಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಗೆ ಸೊನ್ನೆಯ ಆವಿಶ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ನಾಗರೀಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸೊನ್ನೆಯ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀ ಮೊದಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವುದು ಭಾರತದ ಗಣಿತಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನ ಬರವಣೆಗೆಗಳಲ್ಲಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

     ಅ         ಆ         ಇ         ಈ        ಉ      ಊ        ಋ        ಎ         ಏ         ಐ         ಒ
 

ಅ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ
ಆ. ಶಾತವಾಹನ
ಇ. ಕದಂಬ
ಈ. ಬಾದಾಮಿ
ಉ. ಚಾಲುಕ್ಯ
ಊ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ
ಋ. ಹೊಯ್ಸಳ
ಎ. ಕಳಚೂರಿ
ಏ. ಸೇವುಣ
ಐ. ವಿಜಯನಗರ
ಒ. ಮೈಸೂರು