'' ಕಾರ '' ವರ್ಗಗಳಿಗೆ '' ಕಾರ '' ವರ್ಗಾಕ್ಷರಗಳು ಪರವಾದಾಗ '' ಕಾರಕ್ಕೆ '' ಕಾರವೂ '' ವರ್ಗಕ್ಕೆ '' ವರ್ಗವು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ:-

  • ಮನಸ್+ಶುದ್ದಿ = ಮನಶ್ಶುದ್ದಿ
  • ಜಗತ್+ಜ್ಯೋತಿ = ಜಗಜ್ಯೋತಿ
  • ಸತ್ + ಜನ = ಸಜ್ಜನ
  • ಪಯಸ್ + ಶಯನ = ಪಯಶ್ಶಯನ

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಲೇಖನ