ವಿಷರಕ್ತ ಆಘಾತವು (ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್) ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಂಗಾಂಶ ಒಳಹರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಿರಬಹುದು. ಅದು ಬಹು ಅಂಗ ಅಸಮರ್ಪಕತಾ ವೈಫಲ್ಯ (ಮುಂಚೆ ಬಹು ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು) ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೋಂಕನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು, ನಿರೋಧಶಕ್ತಿಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲಿಪಶುಗಳು.