ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೧೯-೨೦

೨೦೧೯-೨೦ ಸಾಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಸದಸ್ಯರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೭, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೯, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೧, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೩, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೨, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೨, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೮, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೪, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೧, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೯, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Jasintha lopes01 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೯, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

೦೫.೦೭.೨೦೧೯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುಟಗಳ ಪರಿಚಯ) ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ದಿನ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೩, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Nihad S M (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೭, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೩, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Jacintha lopes01 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೫, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 13. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 14. --Renita Menezes (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೭, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 15. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೯, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)

Activity Photos - ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

೧೨.೦೭.೨೦೧೯ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫೋಟೋ-ವಾಕ್ - ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೫, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೯, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೯, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೧, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೧, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Nihad S M (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)

೧೯.೦೭.೨೦೧೯ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Renita Menezes (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೯, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೩, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೩, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೫, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೫, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೭, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೧, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೬, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basketball court, St. Aloysius College, Mangaluru, Dakshina Kannada, Karnataka, India (2019).jpg
 11. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೩, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೯, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)

೨೬.೦೭.೨೦೧೯ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Renita Menezes (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೦, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೦, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೧, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೧, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೩, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೫, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೫, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೬, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೭, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೮, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೯, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Jacintha lopes01 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೫, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)

೦೨.೦೮.೨೦೧೯ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Renita Menezes (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೮, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೦, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೩, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೪, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Jacintha lopes01 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೬, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)

Photowalk Photos ಫೋಟೋ ವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 
Basketball post
 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ST._ALOYSIUS_COLLEGE.jpg
 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/St_aloysious_sports_complex.jpg
 3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/St_aloysious_side_view.jpg
 4. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_aloysious_college_front.jpg
 5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_aloysious_college.jpg

೧೬.೦೮.೨೦೧೯ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Renita Menezes (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೦, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೧, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೩, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೩, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೭, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೩, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೯, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೭, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Jacintha lopes01 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೮, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)

೨೩.೦೮.೨೦೧೯ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೫, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೬, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೮, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೨, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC
 8. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Renita Menezes (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೭, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)

೩೦.೦೮.೨೦೧೯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೭, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೪, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Jacintha lopes01 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೫, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೭, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೯, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)

೦೬.೦೯.೨೦೧೯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೦, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೮, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೯, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೦, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೦, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೨, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೩, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೪, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೫, ೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು - ಭಾಗ ೨ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

 1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದರು, ಸಸ್ಯ, ಭೂಪಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
 2. ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು.

೨೨.೧೧.೨೦೧೯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೨, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೩, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೭, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)-
 6. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೭, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Jacintha lopes01 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೭, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)

೨೯.೧೧.೨೦೧೯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೨, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೮, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೮, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೮, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೯, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೯, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೦, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೮, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Muhammed Mushfiq (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 13. --S M Nihad (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)

೧೩.೧೨.೨೦೧೯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೦, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC
 2. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೨, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೧, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Abdul Khader Hilmee (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೩, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೫, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೪, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC))
 7. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೪, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೪, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೬, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)

೧೦.೦೧.೨೦೨೦ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Mohammad Safwan 7 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. --Sinanmubarak (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 5. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೫, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 6. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೭, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 7. --Rodrgs (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೮, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 8. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೩, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 9. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೪, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)

೧೭.೦೧.೨೦೨೦ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Abdul Mashoodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೬, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 2. --Mohammed Anas 7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೪, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 3. --117.254.108.164 ೧೧:೦೭, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 4. --Joel.C.ABRAHAM (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೮, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 5. --Moideen Moidu (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೯, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 6. --K!ran babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೦, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)
 7. --Augustine Philip (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೦, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೦ (UTC)