ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದ್‌ಲ್ ಮಶೂದ್. ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಸಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ


೨೯/೧೧/೨೦೧೯