ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರೀಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಹಾದ್. ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ