ವರ್ಗ:ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಚನೆಕಾರರು

ಎಂ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್

ಮಧು. ಬಿ. ಎ

ಉಪೇಂದ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್'

ಬ.ಲ.ಸುರೇಶ

"ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಚನೆಕಾರರು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೨ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೨ ಪುಟಗಳು ಇವೆ.