ವರಾಹಗಿರಿ ವೆಂಕಟ ಗಿರಿ

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ವರಾಹಗಿರಿ ವೆಂಕಟ ಗಿರಿ
ವರಾಹಗಿರಿ ವೆ೦ಕಟ ಗಿರಿ
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ: ೧೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮೯೪
ನಿಧನರಾದ ದಿನಾಂಕ: ೨೩ ಜೂನ್ ೧೯೮೦
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು
ಅವಧಿಯ ಕ್ರಮಾಂಕ: ೪ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಮಧ್ಯಾಂತರ ಅವಧಿ
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ೩ ಮೇ, ೧೯೬೯
ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ೨೦ ಜುಲೈ, ೧೯೬೯
ಪುರ್ವಾಧಿಕಾರಿ: ಡಾ.ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ
ಪೂರ್ಣಾವಧಿ
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ೨೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೬೯
ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ೨೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೪
ಪುರ್ವಾಧಿಕಾರಿ: ಡಾ.ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್
ಮಧ್ಯಾಂತರ ಪುರ್ವಾಧಿಕಾರಿ: ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್

ವರಾಹಗಿರಿ ವೆಂಕಟ ಗಿರಿಯವರು (ವಿ ವಿ ಗಿರಿ)ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ೩ ಮೇ ೧೯೬೯ - ೨೦ ಜುಲೈ ೧೯೬೯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ೧೯೬೯ - ೧೯೭೪ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.