ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ

(ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆ

ಭಾರತದ ಹಣದ ಮೂಲ ಮಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

ರೂಪಾಯಿ (ಚಿಹ್ನೆ: ) ಭಾರತ, ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮಾರಿಷಸ್, ಸೆಷೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೊನೇಷಿಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ನಗದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ ರೂಪ್ಯಕಮ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

  • ಮುಂದೆ

ಇದನ್ನು ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ