ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧ್ವಜ.