ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧ್ವಜ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಾ ಹಾರಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅದರ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ