ರಾಮ ನಾರಾಯಣ (ಹಿಂದಿ:राम नारायण)೨೦ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾರಂಗಿ ವಾದಕರು. ಇವರು ಸಾರಂಗಿ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವರಿಗೆ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಾರಂಗಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ ನಾರಾಯಣ
An old man sits cross-legged on a platform and plays a bowed instrument.
ರಾಮ ನಾರಾಯಣವರ ೨೦೦೯ನ ರಾಯಲ್ Albert ಹಾಲ್ , ಲಂಡನ್ಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಕಚೇರಿ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ
ವಾದ್ಯಗಳುಸಾರಂಗಿ
ಸಕ್ರಿಯ ವರ್ಷಗಳು೧೯೪೪–ಇಂದಿಗೂ
Associated actsಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ್ ಖಾನ್, ಚತುರ ಲಾಲ್, ಬ್ರಿಜ್ ನಾರಾಯಣ್
ಅಧೀಕೃತ ಜಾಲತಾಣಪಂಡಿತ್ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ