ಯಹೂದೀ ಪಂಚಾಂಗ ಅಥವಾ ಹಿಬ್ರೂ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಯಹೂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Jewish calendar, showing Adar II between 1927 and 1948

ಹಿಬ್ರೂ ಪಂಚಾಂಗದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ಯಹೂದಿ ಪಂಚಾಂಗ ದಿನಗಳು
ನಿಸಾನ್ ೩೦
2 ಅಯರ್ ೨೯
3 ಸಿವಾನ್ ೩೦
4 ತಮುಝ್ ೨೯
5 ಅವ್ ೩೦
6 ಎಲು ೨೯
7 ತಿಶ್ರೆಯಿ ೩೦
8 ಮಾರ್ಚೇಶ್ವನ್ ೨೯/೩೦
9 ಕಿಸ್ಲೇವ್ ೩೦/೨೯
10 ಟೆವೆಟ್ ೨೯
11 ಶೆವೆಟ್ ೩೦
12 ಅಡರ್ ೨೯/(೩೦)
ಒಟ್ಟು ೩೫೪/(೩೫೫)

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ