ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಒಂದು ಲೋಹ ಮೂಲಧಾತು.ಇದು ಅತ್ಯುಪಯೋಗಿ ಉಷ್ಣ ನಿರೊಧಕ ಲೋಹವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಇದನ್ನು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದನ್ನು ೧೭೭೮ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ಕಾರ್ಲ್ ವಿಲ್ಹೆಮ್ ಶೀಲೆ(Carl Wilhelm Scheele)ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube.jpg

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ