ಮಹಾ ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆ

ಮಹಾ ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆ ಸುಮಾರು ೬,೦೦೦ ಕಿ.ಮಿ.ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾಮೊಜಾಂಬಿಕ್ವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ತಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರುವ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಣಿವೆ ೩೦ರಿಂದ ೧೦೦ ಕಿ.ಮಿ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಹಸ್ರಾರು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಳವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾ ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಸಿನಾಯ್ ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗು ಮೃತ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಡನ್ ನದಿ ಮೇಲಿದೆ