ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ (ಚೆಂಡು)

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಚೆಂಡುನ್ನು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದಳತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾತ್ರ ೧ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾತ್ರ ೨ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾತ್ರ ೩ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾತ್ರ ೪ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾತ್ರ ೫ಸಂಪಾದಿಸಿ

Ihflrl

ರಚನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಸಮತಲಮಾಡಿದ ಬಹುಭುಜಾಕ್ರುತಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು
 
ಗಾಜಿನ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಟ್ರೋಫಿ
 
ಸಾದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸುವ ಸಮತಲಮಾಡಿದ ಬಹುಭುಜಾಕ್ರುತಿ (ಎಡ) ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೋಸಿಯೆಷನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ (ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟ) ಚೆಂಡು
 
೨೦೦೬ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಅಧಿಕೃತ ಪಂದ್ಯಚೆಂಡು

ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ