ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ.

ಯುರೋಪ್ : ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸ್ಕಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಐಬೇರಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಬಾಲ್ಕನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಇಟಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಅಲಾಸ್ಕಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಬಾಹ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಯುಕಾಟಾನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬ್ರುನ್ಸ್ವಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಆಫ್ರಿಕಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಫ್ಲೂರಿಯು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಕೇಪ್ ಯಾರ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಐರ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಲೀಫೇವರ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಏಷ್ಯಾದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇಂಡೋಚೈನಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

 
ಕೊರಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಅನಟೋಲಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಅರೇಬಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಭಾರತ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಕಂಚಟ್ಕಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಕಾಠಿಯಾವಾರ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಕೊರಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಮಲಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ

ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ