ಪಾಣ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾ ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಪಭ್ರಂಶ ಶಬ್ದ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ತದ್ಭವ&oldid=1007837" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ