ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ

ಶಿವಯ್ಯ ಡಿ ಪಿ ಕಲ್ಲೂರ

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ: ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ಪದವು ತತ್ಸಮ, ಅದೇ ಪದದ ಅಪಭ್ರಂಶವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದವು ತದ್ಭವ - ಇವುಗಳನ್ನು ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

ತತ್ಸಮ - ತದ್ಬವ

[೧][೨]

ಶ್ರೀ

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಕನ್ನಡ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಕರಣ - ಗ್ರಂಥ ಲೇಖಕರು- ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ. ಮೈಸೂರುವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲಾಖೆ ೧೯೪೨ ಬೆಂಗಳೂರು- ಪಟ- ೧೬೫
  2. ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ- ಸಂಪುಟ- ೧ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಮತ್ತು ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ.; ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮಯಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೧೬೬೫.ಪುಟ-೨೮-೩೩.