ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ

jqhahshs ಶಿವಯ್ಯ ಡಿ ಪಿ ಕಲ್ಲೂರ

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ: ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ಪದವು ತತ್ಸಮ, ಅದೇ ಪದದ ಅಪಭ್ರಂಶವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದವು ತದ್ಭವ - ಇವುಗಳನ್ನು ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಯುದ್ಧ ತತ್ಸಮ - ತದ್ಬವ

 • ಸ್ವರ್ಗ - ಸಗ್ಗ
 • ಆಶ್ಚರ್ಯ - ಅಚ್ಚರಿ
 • ರತ್ನ - ರನ್ನ/ರತುನ
 • ಮುಖ-ಮೊಗ
 • ಶಯ್ಯಾ - ಸಜ್ಜೆ
 • ಸಾಹಸ - ಸಾಸ
 • ಭ್ರಮೆ - ಬೆಮೆ
 • ಕಾರ್ಯ - ಕಜ್ಜ
 • ಪ್ರಯಾಣ - ಪಯಣ
 • ಸ್ನೇಹ - ನೇಹ
 • ಪುಸ್ತಕ - ಹೊತ್ತಿಗೆ
 • ವಿಧಿ - ಬಿದಿ
 • ಪ್ರತಿ - ಪಡಿ
 • ಪೃಥ್ವಿ - ಪೊಡವಿ
 • ಧ್ವನಿ - ದನಿ
 • ವನ - ಬನ
 • ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಕುಮಿ
 • ಸ್ಫಟಿಕ - ಪಟಿಕ
 • ಕ್ರೌಂಚ - ಕೊಂಚೆ
 • ತಟ - ದಡ
 • ಪಲ್ಲಯಣ - ಹಲ್ಲಣ
 • ಹಂಸ - ಅಂಚೆ
 • ಆಕಾಶ - ಆಗಸ
 • ಸಂಧ್ಯಾ - ಸಂಜೆ
 • ಬ್ರಹ್ಮ - ಬೊಮ್ಮ
 • ರಾಕ್ಷಸ - ರಕ್ಕಸ
 • ಮುಖ - ಮೊಗ
 • ಮೃತ್ಯು - ಮಿತ್ತು
 • ಬೀದಿ - ವೀದಿ
 • ಅದ್ಭುತ - ಅದುಬುತ
 • ಪಕ್ಷಿ - ಪಕ್ಕಿ/ಹಕ್ಕಿ
 • ಮುಸುಳಿದ - ಮುಬ್ಬಾದ
 • ಮಂಟಪ - ಮಂಡಪ
 • ಅಪ್ಪಣೆ - ಅಣತಿ
 • ಶೃಂಗಾರ - ಸಿಂಗಾರ
 • ವಿದ್ಯಾ - ಬಿಜ್ಜೆ
 • ವೇದ - ಬೇದ
 • ತಪಸ್ವಿ - ತವಸಿ
 • ದಾಳಿಂಬೆ - ದಾಳಿಂಬ
 • ನಿತ್ಯ - ನಿಚ್ಚ
 • ಶಿಲಾ - ಸಿಲೆ
 • ಚೀರಾ (ವಸ್ತ್ರ)- ಸೀರೆ
 • ಪರ್ವ - ಹಬ್ಬ
 • ಘೋಷಣೆ - ಗೋಸನೆ
 • ಶಿರಿ - ಸಿರಿ
 • ಮತ್ಸರ - ಮಚ್ಚರ
 • ವರ್ಷ - ವರುಷ
 • ಶುಂಠಿ - ಸುಂಟಿ
 • ಅಕ್ಷರ - ಅಕ್ಕರ
 • ಕಾವ್ಯ - ಕಬ್ಬ
 • ಯುಗ - ಜುಗ
 • ವ್ಯೆಂತರ - ಬೆಂತರ
 • ಶರ್ಕರಾ - ಸಕ್ಕರೆ
 • ಕಲಮಾ - ಕಳವೆ
 • ಅಬ್ದಿ - ಅಬುದಿ
 • ಪ್ರಸಾದ - ಹಸಾದ
 • ದಾತೃ - ದಾತಾರ
 • ಅಗ್ನಿ - ಅಗ್ಗಿ
 • ಶೂನ್ಯ - ಸೊನ್ನೆ
 • ಕಾಮ - ಕಾವ
 • ಚಂಪಕ - ಸಂಪಿಗೆ
 • ಶಂಖ - ಸಂಕು
 • ಉದ್ಯೋಗ - ಉಜ್ಜುಗ
 • ಧ್ಯಾನ - ಜಾನ
 • ದಾರಿ - ಬಟ್ಟೆ
 • ಪಟ್ಟಣ - ಪತ್ತನ
 • ವೀರ - ಬೀರ
 • ಜಟಾ - ಜಡೆ
 • ಪರವಶ - ಪಲವಸ
 • ಶೇಷ - ಸೇಸೆ
 • ಯಶಸ್ - ಯಶಸ್ಸು
 • ಭಂಗ - ಬನ್ನ
 • ಸರಸ್ವತಿ - ಸರಸತಿ
 • ಮೂರ್ತಿ - ಮೂರುತಿ
 • ಸ್ತಂಭ - ಕಂಬ
 • ಮೂಗ - ಮೂಕ
 • ಯಜ್ಞ - ಜನ್ನ
 • ವಂಧ್ಯಾ - ಬಂಜೆ
 • ಸೌದೆ -ಸವದೆ

ಇದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ