ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ


ತತ್ಸಮ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಟಗಳಿವೆ.ಸಂಸೃತದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ಪದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ, ಅದೇ ಪದದ ಅಪಭ್ರಂಶವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದ - ಇವುಗಳನ್ನು ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತ

ಉದಾಹರಣೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರೀ !! ಸಿರಿ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ

ಸಿರಿ || ಸೂರಿಯ

ಮುಕ್ತಾ ಮುತ್ತು ಕಥೆ
ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತಾರ ಕಣಿ
ಯಮ ಜವ ಸುಖ ಸೊಗ
ಯುಗ. ಜುಗ
ಸೊದೆ ಸುಧೆ