ಡಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ಹೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ

ಮುಂಬಯಿ ಐ.ಐ.ಟಿ'.ಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ' ಡಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್, ರಚಿಸಿದ ಹೊಸ ಸಂಕೇತ ಚಿಹ್ನೆ ಯನ್ನು ಕೆಂದ್ರ ಸಂಪುಟ, ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ 'ಚಿಹ್ನೆಧಾರಣೆ'ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.ಮುಂಬಯಿ ಐ.ಐ.ಟಿ'.ಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ' ಡಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್, ಸಮಂಜಸವಾದ 'ಲೋಗೋ, ರಚಿಸಿ, ನಮ್ಮ ರುಪಾಯಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.