ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಹಗಲು

Add topic
There are no discussions on this page.

ಆಂಗ್ಲದಿಂದ ಅನುವಾದ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಆಂಗ್ಲ ಲೇಖನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ, ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ. Kpbolumbu (ಚರ್ಚೆ)

Return to "ಹಗಲು" page.