ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಜಂತರ್ ಮಂತರ್

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

"512367yadu@gmail.com" ಇವರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಲೇಖನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ.Bschandrasgr (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೦೨, ೨೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ (UTC)

  • ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಖಗೋಲದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ಡೆಫೆನಿಶನ್) ಅಗತ್ಯ- Bschandrasgr (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೫೦, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ (UTC)

ಜಂತರ್ ಮಂತರ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಎಂಬುದರಬದಲಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿ. Onkar868 (ಚರ್ಚೆ) ೦೨:೧೮, ೨೩ ಜನವರಿ ೨೦೨೨ (UTC)

Return to "ಜಂತರ್ ಮಂತರ್" page.