ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಮೂರು ಅಯಾಮಗಳ ವಸ್ತುವಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಯಾಮಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪನ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಲೆ.

ಮೂರು ಅಯಾಮ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರಣ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ನಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಣ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ