ಗೋಡೆಲ್‌ರ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ

ವಿಶಾಲವಾದ ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವುಗೋಡೆಲ್ಲರ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳು (Gödel's incompleteness theorems) ಎರಡು ಉಪಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ.


ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ