ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧ನೇ ಶತಮಾನಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೧ನೇ ಶತಮಾನ ಜನವರಿ ೧, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೦ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.