ಉಪ್ಪಿ ೨ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ

ಜನವರಿ 2012 ರಲ್ಲಿ , ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಉಪ್ಪಿ 2 ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಉಪೇಂದ್ರ 2 ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ 2012 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್16 ರಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಆಯಾತ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು , ಆದರೆ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾಶಿ ಜೊತೆಗೆ - ಹೀಗೆ ಇದು ಅಂಕಗಣಿತ, ಬೀಜಗಣಿತ , ರೇಖಾಗಣಿತ , ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಗಣಿತ, ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಎಂದು - ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ - " ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸ್ಸಿತು. ಉಪ್ಪಿ 2 ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2014 ರ ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು . ಅಮೇರಿಕದ ರಾಪ್ ಕಲಾವಿದ ಆರೋಡ್ ( ARodomus ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಪ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪ್ಪಿ ೨ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಉಪ್ಪಿ 2
ನಿರ್ದೇಶನಉಪೇಂದ್ರ
ಚಿತ್ರಕಥೆಉಪೇಂದ್ರ
ಕಥೆಉಪೇಂದ್ರ
ಸಂಭಾಷಣೆಉಪೇಂದ್ರ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಉಪೇಂದ್ರ
ಸಂಗೀತಗುರುಕಿರಣ್