ಬಡಿಗಲ್ಲು ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಕಲ್ಲಿನ ಅಡಿಪಾಯದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಚಿನ ಉಬ್ಬುಕೆತ್ತನೆ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕಲ್ಲುಕೆಲಸದ ಕಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆತ್ತನೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಧಿ ಪೂರ್ವ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತು ರೂಪಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಅಡಿಗಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಲಕೋಶಗಳು, ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಹಲವುವೇಳೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಧಾನ್ಯ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ನೆಲದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರದ ವಿಧಾನಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ಅಥವಾ ನರಬಲಿಯ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು[೧].

ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Jarvis, William E. (2002), Time Capsules: A Cultural History, McFarland & Company, p. 105, ISBN 978-0-7864-1261-7