ಕಾಲದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನವು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ೧, ೧೬೦೧ ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧, ೧೭೦೦ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಶತಮಾನ.

ಘಟನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬೭೦ರ ದಶಕಸಂಪಾದಿಸಿ