ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೇಖಕಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಧಕಿಯರು


ಲೇಖಕಿ/ಸಾಧಕಿಯರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಲೇಖಕಿ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ