ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಯುಗದ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಂತಹ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೦೦ ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೦೦ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಹಾಗು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಕಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹಾಗು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.