ಅಲ್ಮಮ್ನಸ್ (ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲಮ್ನೈ ) ಎಂಬುದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶದ , ಪ್ರಕಾರ "ಪದವೀಧರ (JC) ಅಥವಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ".[೧] ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮ್ನ (ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲಮ್ನೆ ) ಎಂಬುದು "ಮಹಿಳಾ ಪದವೀಧರೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.[೨] ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ಹುಡುಗನಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅಲಮ್ನೈ ಎಂಬ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲ್ಯಾಟೀನ್ ನಾಮಪದ ಅಲಮ್ನಸ್ ಎಂದರೆ "ಸಾಕುಮಗ , ಆಶ್ರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ". ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪದ "ಪೋಷಿಸು" ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಅಲೆರೆ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.[೩]

ಬಳಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಮ್ನಸ್ ಅಥವಾ ಅಲಮ್ನ ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ).[೧][೨] ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್(ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ) ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಮ್ನೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ[೪] ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಅವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲಮ್ನೈ ಪದವನ್ನು ಅವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಅವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ರೋಮನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಮಪದಗಳ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ, ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಅಲಮ್ನೈಯನ್ನು ಎರಡು ಲಿಂಗದವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಟೆಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ . ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಗಭೇದಭಾವದ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ತಂಡಗಳ ಸೂಚನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:"ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಟೆಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಲಮ್ನೈ/ಅಲಮ್ನೆ(ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ)" ಅಥವಾ "ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಟೆಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಲಮ್ನೈ/ಅಲಮ್ನೆ(ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.)" ಸಹಶಿಕ್ಷಣಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಹಾಗು ಮಹಿಳಾ ಪದವೀಧರರಿಗಾಗಿ ಅಲಮ್ನೈ(ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ)ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು "ಅಲಮ್ನೈ ಮತ್ತು ಅಲಮ್ನೆ"ಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು "ಅಲಮ್ನೆ/i" ರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.[೫]

ಈ ಪದವನ್ನು "ಅಲಮ್ನ ಅಥವಾ ಅಲಮ್ನಸ್" ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಅಲುಮ್" ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೬]

"ಅಲಮ್ನೈ" (ಬಹುವಚನ ರೂಪ) ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ನಾನು ಡ್ಯೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಲಮ್ನೈ (ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ)" ಎಂಬುದು "ನಾನು ಡ್ಯೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಲಮ್ನಸ್/ಅಲುಮ್ನ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ)" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿತ ದಾಖಲೆ ಹಾಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಹುಪಾಲು ಮಾರಾಟ ಸರಕುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತು.

ಹಳೆಯವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ (ಅಲಮ್ನೈ) ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಕೂಟಗಳು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ(ಅಲಮ್ನೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್) ಈ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

UK ಯ ಬಹುಪಾಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, UK ಯ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ (ಹಳೆಯ ಹುಡುಗ) ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ (ಹಳೆಯ ಹುಡುಗಿ) ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ (ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯ) ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ (ಸದಸ್ಯ) ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ "ಅಲಮ್ನಸ್") ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಾದ ರಾಯಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಫಾರ್ಮರ್ ಕಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಸದಸ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ , ಓಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವರ್ಜೀನಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು (ಅಲಮ್ನೈ) ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ UK ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಓಲ್ಡ್ ಎಟೋನಿಯನ್," "ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚೇರಿಯನ್", "ಓಲ್ಡ್ ನಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಮೇರಿಯನ್", ಅಥವಾ "ಓಲ್ಡ್ ರೆಪ್ಟೋನಿಯನ್" (ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಟಾನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಚರ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟನ್ ಶಾಲೆ); ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಶಾಲೆ ಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಜನ್" (ಹಳೆಯ ಪ್ರಜೆ) ಮತ್ತು "ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಗೋರಿಯನ್". UK ಯ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು: "ಓಲ್ಡ್ ಅಲೆನಿಯನ್" (ಡಲ್ ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್), "ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯೂ" (ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ), "ಓಲ್ಡ್ ಡುನ್ಯುಮಿಯನ್" (ಡೌನ್ ಹೈ ಶಾಲೆ), "ಓಲ್ಡ್ ನೋವೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್" (ರಾಯಲ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಟೈನ್)ಮತ್ತು "ಓಲ್ಡ್ ಮಿಡ್" (ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ವೈಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ).

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (FP) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ A&M ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಂತ ಕೆಲವು US ಶಾಲೆಗಳು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರಿಶ್ಚಿನ್ ಸಂಘ ಅದರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು (ಅಲಮ್ನೈ) ಸೂಚಿಸಲು "ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ೧.೦ ೧.೧ ಅಲಮ್ನ್ಸ್. [1 ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ. ]2000. Cite error: Invalid <ref> tag; name "bartleby-alumnus" defined multiple times with different content
  2. ೨.೦ ೨.೧ ಅಲಮ್ನ. [1 ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌‌, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ. ]2000.
  3. ಮರಿಯಮ್-ವೆಬ್ ಸ್ಟರ್: ಅಲಮ್ನ್ಸ್
  4. ಆರ್ಕೈವ್ಡ್: ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್: ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಷೂ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್
  5. ಅಲಮ್ನೈ - ಡೆಫಿನಿಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶಬ್ದಕೋಶದ .com
  6. "ಅಲುಮ್." ಶಬ್ದಕೋಶದ .com ಪೂರ್ಣ (v 1.0.1). ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸದ ನಿಘಂಟು ನಿಘಂಟು, © ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್, Inc. 2006. 2006 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1. Dictionary.com http://dictionary.reference.com/browse/alum

ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಅನ್ ಅಲಮ್ನೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ , ಕೊಲ್ಲಂ, ಇಂಡಿಯಾ