ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ (ಸ್ಥಳ  ವರ್ಣನೆ)ಯು  ಭೂಮಿ,ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಹ,ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಗೋಳ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

A topographic map with contour intervals