ಸಿರಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.೫,೨೦,೦೦೦ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಾಸಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ NASA World Wind
ಮರುಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ