ಸಿಮಾ ಗುಆಂಗ್(ಆಂಗ್ಲ: Sima Guang,ಚೀನಿ:司馬光)(೧೦೧೯-೧೦೮೬)ಇವರು ಚೀನಾದ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ.

ಸಿಮಾ ಗುಆಂಗ್