ವಿನಯಕುಮಾರ ಕ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ