ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿವಿನ್, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

Tulu Wikipedia editathon Mangaluru Dec 07-08 2019 01