ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃತಿಕ ಆಲೊಶಿಯಸ್ ವಿದ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು ಬಿಸಿಎ ಓದುತಿದೇನೆ