ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ, ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್. ಡಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ