ನಾನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಜೈನ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಳಾಲು ನವರು. ನಾನು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹಸಂಹನವನ್ನು ಓದುತ್ತೀದ್ದೆನೆ.