ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಪ್ನ ಜೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಊನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಕಥೆ ಬರೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹವ್ಯಾಸಗಳು.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India