ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೊಬೊ. ನಾನು ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.