ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿ೦ಸೋನ್.ನಾನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರೀಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳುರು.ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಬೆಂಗಳೂರು.

This user is a member of WikiProject Education in India