ವೈಕಿ ಬರೆಯಲು ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.

Have benefitted by Wiki, Wish to contribute to Wiki, what I know.

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿವೆರೆಗೆ ಇರ್ದ ನಾಡದಾ ಕನ್ನಡದೊಳ್

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸದಸ್ಯ:Siddasute" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ