ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ,ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ .